text.skipToContent text.skipToNavigation

Opći uslovi poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu 
Ekupi d.o.o. za trgovinu i usluge
Poslovni centar 96-2
72250 Vitez

Adresa elektroničke pošte:
podrska@ekupi.ba

Info telefon:
033 755 911
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekom operatera korisnika.
 

Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 8:00h do 20:00h te subotom i nedjeljom od 09:00h do 20:00h.
Praznicima korisnička podrška nije dostupna. Preduzeće upisano u trgovački registar: Općinski Sud u Travniku / broj / 151-0-reg-13-000273.  
Račun u Raiffeisen bank d.d. 1610550026520026  
Račun u Unicredit bank d.d. 33869022 9646 1923 
SWIFT/BIC: UNCRBA22XXX
IBAN: BA39 3386 9048 9646 2339
Iznos temeljnoga kapitala društva: 605.000 KM / u cijelosti uplaćen u novcu.

Direktor društva: N.Mustagrudić
MBS: 51-01-0079-11
JIB: 4236534770004 PDV: 236534770004

Ekupi d.o.o. je dio M SAN grupacije

Politika poslovanja u suzbijanju korupcije i mita
Standarde poslovanja preduzeća Ekupi d.o.o. u prevenciji korupcije možete pročitati ovdje

Opće odredbe

Preduzeće Ekupi d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni ekupi.ba, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. 

Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice ekupi.ba. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uslovima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice ekupi.ba u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice lično je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole preduzeća Ekupi d.o.o. te prihvata da preduzeće Ekupi d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.


Preduzeće Ekupi d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Preduzeće Ekupi d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uslovima poslovanja i korištenja. Preduzeće Ekupi d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Preduzeće Ekupi d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uslova poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uslovima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uslova poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvata izmjene. 

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Preduzeće Ekupi d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uslovima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja preduzeća Ekupi d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na ekupi.ba internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo preduzeća Ekupi d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA PREDUZEĆA EKUPI D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uslova poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica ekupi.ba, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja preduzeća Ekupi d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Preduzeće Ekupi d.o.o. nema nikakvu obavezu izvještavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Ekupi d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo preduzeću Ekupi d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici ekupi.ba.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice ekupi.ba isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Preduzeće Ekupi d.o.o. ne garantuje (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.


Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Preduzeće Ekupi d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju Preduzeće Ekupi d.o.o.   neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uslove, Preduzeće Ekupi d.o.o., neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Preduzeće Ekupi  d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Preduzeće Ekupi d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga zaposlenici preduzeća Ekupi  d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Ekupi d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Preduzeće Ekupi d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Preduzeće Ekupi d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Preduzeće Ekupi d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uslova poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Ekupi d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Ekupi je registrovani žig  preduzeća Ekupi  d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. 

Ekupi.ba je registrovana domena preduzeća Ekupi d.o.o.

Preduzeće Ekupi d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Preduzeće Ekupi d.o.o. ne garantuje za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Preduzeće Ekupi d.o.o.nije odgovorno za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na ekupi.ba internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba preduzeća Ekupi d.o.o. Ni pod kojim uslovima Preduzeće Ekupi d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem ekupi.ba Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem ekupi.ba Internet stranice. 

Sjedište preduzeća Ekupi d.o.o. je u Vitezu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Travniku, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Travniku.

U daljnjem tekstu Općih uslova, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Ekupi sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Preduzeće Ekupi d.o.o. bit će korišten termin Ekupi, dok se termin eKupi koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Uslovi korištenja usluga Internetske stranice ekupi.ba

Uslov za korištenje eKupi Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uslova korištenja, čiji prihvat je preduslov za korištenje usluga eKupi Internet stranice.

eKupi poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti.

eKupi preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun eKupi. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Jezik

Jezici komunikacije na ekupi.ba su jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, Hrvatski, Bosanski i Srpski književni jezik

Cijene

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), i sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su vanredne i za njih se Ekupi d.o.o. unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. 

Akcijska prodaja

Preduzeće Ekupi d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, tačno specificirane skupine. Uslovi akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. 

Nakon proteka roka akcijske prodaje, Preduzeće Ekupi d.o.o. neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Proces naručivanja na eKupi web trgovini je opisan ovdje
Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na eKupi web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Ekupi dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Preduzeće Ekupi d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažovati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Ekupi dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda s eKupi web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Preduzeće Ekupi d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora 

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Ekupi d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Ekupi te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uslovi poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Ekupi i kupca.

Kupac može jednostrano otkazati ugovor ili reklamirati kupljeni proizvod. Ako je nedostatak na proizvodu vidljiv, ili ga uoči prilikom prvog korištenja, potrosac treba zahtjev dostaviti trgovcu u pisanoj formi u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda. pa Vas molimo da u tom slučaju kontaktirate eKupi d.o.o., putem pošte: Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez, info telefona 033 755 911 ili maila: podrska@ekupi.ba


U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je, na zahtjev i po izboru potrošača, duzan: 

 • zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom;  ili
 • vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda s nedostatkom;  ili
 • ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.


 Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi direktne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Ekupi d.o.o. na info broj 033 755 911 ili mail adresu podrska@ekupi.ba radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uslovima vraćanja proizvoda od strane Ekupi. 

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U skladu s tim Ekupi preporučuje svojim kupcima: 

- dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici eKupi prilikom izbora proizvoda,  

- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Ekupi, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom 
- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja.

- pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Ekupi i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda i stoga nećemo biti u mogućnosti reklamirati proizvod.

 - ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač  vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti u originalnoj ambalaži u kojoj je dostavljen, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer u tom slučaju nećemo biti u mogućnosti reklamirati proizvod. 
Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje tekste i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – rolanje na otvorenom, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Takvi proizvodi ne mogu biti predmet reklamacije, nego podliježu uslovima popravke/zamjene iz garantnog lista.   

Ekupi obaviještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: klima uređaji izuzev mobilnih klima uređaja, kamini i peći, kupaonska galanterija, ugradbena rasvjeta, namještaj koji je potrebno sastavljati te printeri, mobiteli, tablet računala, prijenosna računala, stolna računala, televizori i igrače konzole za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Ekupi neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene nego ti uređaji podliježu uslovima popravke/zamjene iz garantnog lista.   

Ekupi obavještava kupce da u pojedinim proizvodima koji spadaju u kategoriju bijele tehnike, a za svoj rad koriste vodu (npr. perilice) može preostati mala količina vode nakon testiranja u procesu proizvodnje koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja. Stoga Ekupi obavještava kupce da proizvode tog tipa ostave do trenutka montaže na podlozi koja ne upija vodu. 

Ekupi preporučuje kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Ekupi ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. 

Ekupi  u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.  Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Više o uslovima povrata i zamjene pogledajte na ovom linku.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Ekupi. 
Ekupi  vam omogućava podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 033 755 911 ili putem maila podrska@ekupi.ba. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Ekupi će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

eKupi Vam osigurava najnižu cijenu za gotovinsko plaćanje i jednokratno karticama, odnosno popust za navedenu vrstu plaćanja. eKupi Vam omogućava kupovinu odabranih proizvoda plaćanjem direktno putem interneta i to:

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke: 
Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućava da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod ličnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.
 2. Plaćanje kreditnim karticama: 

Jednokratno plaćanje karticama:

 • American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro

Kupovina na rate kupovnim karticama prema uslovima izdavanja kartica banaka,  

 • do 36 rata Sparkasse bank: MasterCard Shop&Fun kartica, BBI banka: Visa kupovna kartica, Sberbank BH: Kartica na rate - Cash Card, Raiffeisen bank: VISA Magic Card
 • do 24 rate: NOVA banka:  Visa Classic kartica
 • do 12 rata: Intesa Sanpaolo banka: Visa electron INSPIRE kartica, Unicredit bank: Visa CLASSIC kartica Sparkasse bank: MasterCard Shop&Fun, Hypo Alpe-Adria-Bank DD Mostar: Hypo MasterCard , Hypo Alpe-Adria-Bank AD Banja Luka: Hypo Visa CLASSIC kartica, Diners Club International, Amercan Express - do 12 rata Unicredit bank: VISA Classic, MasterCard revolving, VISA revolving i Zlatna VISA, Sberbank AD Banja Luka: Kartica na rate - MasterCard Standard, NLB Banka d.d. Tuzla, MasterCard Charge kartica, Raiffeisen bank d.d. Shopping kartica

 1. Virmansko plaćanje
  Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, ili sl.

  Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.
  Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete lično preuzeti u našem skladištu Poslovni centar 96-2
  72250 Vitez

  Prilikom ličnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 033 755 911, a prilikom preuzimanja donesite na recepciju skladišta kopiju računa koji ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu. Lično preuzimanje robe kod nas u skladištu je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

  NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke - u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona 033 755 911

  Radno vrijeme skladišta: 
  ponedjeljak - petak: 08:00-17:00

Bon

eKupi Bon je novčana vrijednost pohranjena na instrumentu koji se može upotrebljavati za stjecanje robe ili usluga samo putem eKupi Internet stranice eKupi.
Bon nije ni roba ni usluga koja je na tržištu, pa se zato na eKupi bon ne mogu primijeniti  odredbe Zakona o zaštiti potrošača o povratu robe i usluga. eKupi Bon ne može biti zamijenjen za novac.

Garancija i servis Garancija, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te Ekupi d.o.o. smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa. 

Ukoliko proizvod ima garancija te se na proizvodu pojavi kvar unutar garantnog roka kupac je ovlašten direktno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na garantnom listu.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 033 755 911 ili putem e-maila: podrska@ekupi.ba.

Izjava o povjerljivosti

Izjava o povjerljivosti je sastavni dio ovih Općih uslova poslovanja i može se pročitati ovdje: https://ekupi.ba/bs/Izjava-o-povjerljivosti