Politika poslovanja u suzbijanju korupcije i mita - Novosti - eKupi.ba - Vaša sigurna Internet kupnja
Katalog proizvoda

Politika poslovanja u suzbijanju korupcije i mita

UVOD 
Korupcija narušava povjerenje javnosti, ugrožava nacionalni i međunarodni ekonomski i socijalni razvoj i onemogućava poštenu trgovinu. U skladu sa međunarodnim i nacionalnim zakonima i propisima, smatra se kaznenim djelom dati, platiti ili obećati „bilo kakvu vrijednost“, kako bi se utjecalo na nečiju radnju ili odluku radi očuvanja i/ili usmjeravanja poslovanja ili osiguravanja neprilične prednosti bilo koje vrste. 

INTRODUCTION 
Corruption violates the public's trust, threatens national and international economic and social development and substantially impedes fair trade. In accordance with international and national laws and regulations related to corruption, it is generally considered a crime to give, pay, or promise "Anything of Value" in order to influence an act or a decision to obtain, retain and/or direct business or to secure an improper advantage of any kind.   

SVRHA 
Ova politika utvrđuje standarde poslovanja EKUPI-a u prevenciji korupcije. 

PURPOSE 
This policy sets forth Ekupi's global standards regarding the prevention of corruption.
 
DJELOKRUG I ODGOVORNOSTI 
Ova politika se odnosi na sve radnike, podružnice i povezana društva EKUPI-a. Politika se odnosi i na poslovanje i poslove koje EKUPI poduzima u svim zemljama u kojima djeluje. Svi radnici EKUPI-a su dužni pročitati, razumjeti i pridržavati se ove politike. Rukovoditelji EKUPI-a su dužni primjenjivati ovu politiku i osiguravati da su radnici, pojedinci i subjekti za koje su odgovorni, upoznati s ovom politikom poslovanja, razumiju ju i pridržavaju se njezinih odredbi. 

SCOPE AND RESPONSIBILITIES 
This policy applies to the entire workforce, subsidiaries and affiliates of EKUPI. This policy applies to all dealings and transactions of EKUPI in all the countries where EKUPI is present. The entire Ekupi workforce, are required to read, understand, and adhere to this policy. In addition, EKUPI's senior managers are required to enforce the policy and ensure that employees, individuals, and entities for which they are responsible, are aware of, understand, and adhere to the requirements of this policy.

STUPANJE NA SNAGU 
Ova politika poslovanja stupa na snagu 01.05.2016 

COMPLIANCE EFFECTIVE DATE 
This policy is effective 1st May 2016

POLITIKA POSLOVANJA 
Općenito 
EKUPI, njegovi radnici, podružnice i povezana društva prilikom svog nastupa ne obećavaju, nude, daju ili odobravaju, direktno ili indirektno, mito ili bilo kakvu vrijednost, ikome, uključujući vladine službenike, ili predstavnike iste, društva u vlasništvu ili pod kontrolom vlade, privatne osobe ili radnike bilo kojeg poslovnog subjekta, a kako bi neprikladno utjecali na radnju ili odluku te osobe sa svrhom ostvarenja, očuvanja ili osiguranja bilo kakve neprimjerene koristi za EKUPI. 
U slučaju dvojbi, uprava ili pravni odjel su ovlašteni pojasniti odnosno interpretirati ovu politiku poslovanja. 

POLICY STATEMENTS 
General 
Ekupi, it's workforce, subsidiaries and affiliates do not promise, offer, give or authorize, directly or indirectly, a Bribe or Anything of Value to anyone, including any Government Official, employee of, or representative of or to, a government-owned or controlled entity, or to any private person or employee of any business entity, to improperly influence any act or decision of such person to obtain or retain business or to secure any improper advantage for Ekupi. In case of any doubts, managment or the legal department is authorized to form explanation or interpretation of this policy.  
Darovi 
Darovi moraju biti dani razborito i biti unaprijed odobreni, osim ako su nominalne vrijednosti 200KM ili manje. Slijedeće smjernice moraju biti zadovoljene:
 • Dar mora biti dopušten zakonom i pravilima organizacije primatelja
 • Vrijednost dara mora biti razumna i prikladna položaju primatelja, okolnostima i prilikama, kako ne bi stvarala privid nepoštenja ili neprikladnosti te kako ne bi mogla biti krivo shvaćena od strane primatelja ili drugih kao mito
 • Dar mora biti dan javno i transparentno, nikako u tajnosti
 • Učestalost prijašnjih darova ili gostoprimstava istom primatelju ne smiju stvoriti dojam neprikladnosti
 • Darovi u obliku gotovine ili ekvivalenta gotovine, uključujući poklon kartice i vaučere, nisu dopušteni.
Za dar veći od nominalne vrijednosti 200KM potrebno je prethodno pisano odobrenje.  
Gifts 
Gifts must be given wisely and pre-approved unless they are of nominal value, 200KM or less. Following guidelines must be followed:  
 • The gift must be permitted by law and the recipient's organization's policies 
 • The value of the gift is reasonable and appropriate to the recipient's position, circumstances and to the occasion, so that it does not create an appearance of bad faith or impropriety, and could not reasonably be misunderstood by the recipient or others as a bribe.
 • A gift is provided openly and transparently and not secretly.
 • The frequency of prior gifts or hospitality provided to the same recipient would not raise an appearance of impropriety.
 • Gifts in the form of cash or cash equivalent, including gift cards or vouchers, are never permitted.
For a gift of more than nominal value of 200KM written pre-approval is required.  

Smjernice za darove upućene vladinim službenicima 
Višestruki darovi pojedinom vladinom službeniku moraju se izbjegavati. Višestruki darovi članovima porodice vladinih službenika, za potrebe određivanja ukupne vrijednosti poklona, smatraju se jednim darom dužnosniku. 

Gift guidelines related to Government Officials 
Giving multiple gifts to a particular Government Official must be avoided. Multiple gifts to Family Members of the Government Official count as a single gift to the official for the purposes of evaluating the total value of the gift. 

Gostoprimstvo i prijemi 
Korporacijsko gostoprimstvo, kao obroci, pića i prijemi su dopušteni ako:  
 • Gostoprimstvo je povezano s poslom, svrha je održavanje poslovnih sastanaka, a dopušteno je nacionalnim pravom i pravilima organizacije primatelja
 • Obroci i prijemi nisu izdašni niti ekstravagantni
 • Trošak je manji od 200KM po osobi

Svi obroci i prijemi moraju biti dokumentirani, uključujući podatke ko je bio na prijemu i zašto; potvrde, računi i ostali slični zapisi koji pokazuju stvaran trošak moraju biti transparentni.


Hospitality and Entertainment 
Corporate hospitality, such as meals, refreshments, and entertainment, are permitted if: 
 • The hospitality is business-related, the purpose of which is to hold business meetings, and is permitted by local law and the policies of the recipient's organization.
 • The meal and entertainment are not lavish or extravagant.
 • The expense is less than 200KM per person.

Gostoprimstvo predviđeno ugovorom 
Ukoliko su putovanja i troškovi smještaja predviđeni ugovorom te su potrebni za uspješno izvršenje ugovora, takva putovanja i troškovi smještaja ne zahtijevaju prethodno odobrenje. Odgovorna poslovna jedinica odnosno funkcija moraju osigurati:
 • Da putovanja i troškovi smještaja služe u legitimne poslovne svrhe, koje nisu nadmašene troškovima zabave u privatne vrste
 • Pravna služba će biti obaviještena ukoliko postoji bojazan da je sastanak zatražen za neprihvatljive svrhe ili bi odao dojam neprihvatljivosti 

Hospitality required by a contract 
When the fulfillment of a contract necessitates travel and lodging expenses (for example, design meetings), providing such travel and lodging requires no pre-approval. However, the responsible business unit or function must ensure that:
 • The travel and lodging expenses will serve a legitimate business purpose, which is not outweighed by non-business-related entertainment.
 • The legal Intermediary for the business unit or function is contacted if there is a concern that the meeting is being requested for improper purposes or would raise an appearance of impropriety.
Darovi i gostoprimstvo izvan prethodno odobrenih granica 
Prije nabavljanja darova ili organiziranja gostoprimstva veće vrijednosti od odobrenih limita, nužno je pribaviti pisano dopuštenje od ovlaštenog višeg rukovoditelja. 


Gifts and Hospitality outside Pre-Approved Limits 
Prior written approval from an authorized senior manager must be obtained before providing any Gifts or Hospitality that are of an amount greater than the pre-approved limits. 


Poslovno podmićivanje 
Jednako kako zabranjujemo podmićivanje vladinih službenika, tako zabranjujemo i podmićivanje privatnih osoba odnosno trgovačkih društava. Ni pod kojim uslovima nijedan radnik ne smije ponuditi, obećati, dati ili platiti bilo kakvu vrijednost u zamjenu za neprikladnu pogodnost. 


Commercial Bribery - Prohibited 
Just as we strictly prohibit the bribery of a Government Official, likewise we prohibit the bribery of private persons or entities. Under no circumstances should any employee offer, promise, give or pay anything of value in return for any improper advantage.

Dobrotvorne donacije 
Iako se donacije dobrotvornim organizacijama smatraju društveno odgovornim poslovanjem, donacije organizacijama u kojima vladini dužnosnici igraju ulogu, npr. kao pravni zastupnici, izazivaju zabrinutost prema međunarodnim zakonima o korupciji. 


Charitable Donations 
While donations to charitable organizations ordinarily are regarded as good corporate citizenship, those made to organizations in which Government Officials possess a role, such as trustee, cause concerns under international anti-corruption laws. 


Političke donacije 
Političke donacije neće biti ponuđene ili izvršene od strane EKUPI-a. Političke donacije uključuju novčane i nenovčane ponude, kao što su najam opreme, donacije, besplatne tehnološke usluge i donacija radnikovog vremena. 


Political Contributions 
No political contributions shall be offered or made on behalf of Ekupi. Political contributions include monetary and non-monetary items, such as equipment loans or donations, free technology services, and a donation of an employee's time.

Knjigovodstvo 
EKUPI je dužan voditi knjige i dokumentaciju koja točno odražava transakcije poduzeća i raspodjelu njegovih sredstava. Knjige i dokumentacija moraju biti tačni i potpuni, uključujući obrasce potrebne za obradu plaćanja, privitke i sigurnosne kopije korištene za opravdanje zahtjeva za plaćanje, autorizaciju i klasifikaciju plaćanja po obračunskim kodovima. Nikakvi neobjavljeni ili nedokumentirani novčani fondovi neće biti zasnovani u bilo koju svrhu. 


Books and Records 
Ekupi is required to keep books and records that accurately reflect the company's transactions and the disposition of company assets. The requirement to be accurate and complete applies to all books and records including forms required for processing payments, attachments and backup used to justify payment requests, and authorizations and classifications of payments by accounting codes. No undisclosed or unrecorded company funds, will be established for any purpose.   


Sankcije 
Povreda ili samo predodžba povrede antikorupcijskih zakona može biti štetna za ugled i EKUPI-a i njegovih zaposlenika. EKUPI, njegovi zaposlenici i predstavnici mogu biti izloženi kaznenim, građanskim i mandatnim kaznama, uključujući zatvor i/ili novčane kazne. Povredom ove politike poslovanja ili antikorupcijskih zakona radnici će biti izvrgnuti disciplinskim mjerama, uključujući otkaz ugovora o radu.

Penalties 
Violations or the perception of violations of anti-corruption laws can be damaging to the reputation of both Ekupi and its employees. Criminal, civil, and regulatory penalties can be incurred by Ekupi and its employees and representatives, including imprisonment and/or fines. A violation of this policy or anti-corruption laws will subject employees to disciplinary actions, including termination of employment.

Prijava povreda ili sumnjivih djelatnosti 
Ako primijetite nešto sumnjivo, prijavite to vašem rukovoditelju ili pravnoj službi, osobno ili anonimno. Vi ste odgovorni za prijavljivanje događaja za koje vjerujete da krše ovu politiku poslovanja, pa i ako Vaš nadređeni krši istu. EKUPI neće tolerisati šikaniranje onoga, ko u dobroj vjeri, podnese prijavu ili sarađuje u postupku istrage, čak i ako se optužbe pokažu neutemeljenima, te će iste podvrći disciplinskim mjerama, uz mogućnost otkaza ugovora o radu. Ukoliko primijetite šikaniranje, prijavite ga. Dužni ste sarađivati u istrazi, u suprotnom podliježete disciplinskim mjerama.

Reporting Violations or Suspicious Activity 
If you see something suspicious, report it to the senior manager or legal department, even anonymously! You are responsible for reporting actions you believe violate this policy, even if it is your superior who is violating the policy. Ekupi will not tolerate retaliation against anyone who, in good faith, reports a concern or cooperates with a compliance investigation, even when allegations are found to be unsubstantiated. Managers or other employees who retaliate against any other employee in violation of this policy are subject to disciplinary action, up to and including termination. If you suspect retaliation, you should report it immediately. When you are contacted by Legal Office, you have an obligation to cooperate with investigations. Failure to cooperate and provide honest, truthful information could result in disciplinary action.       


Ekupi d.o.o.